+421 42 4428136 mivstav@mivstav.sk

O spoločnosti

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MIV STAV, s.r.o. Dubnica nad Váhom bola založená v roku 1994. Zakladateľmi a spoločníkmi firmy sú bratia Molnár Viliam a Imrich. Od 05/2014 je vlastníkom spoločnosti p. Molnár Viliam.
Firma od roku 1994 zamestnáva približne 15 zamestnancov v profesiách : elektromechanik, zámočník, ekonóm, projektant.
V roku 1994 bol od mesta odkúpený rozostavaný objekt K1. Tento bol v roku 1994 dostavaný, čím vznikli priestory pre zámočnícku výrobu,elektrovýrobu, sklady, kancelárske a sociálne priestory.
V súčastnej dobe k jestvujúcemu objektu K1 sú pristavené ďalšie výrobné priestory K2 vo výmere 13×15 m v dvoch podlažiach, ktoré spolu tvoria jeden komplex.
Firma disponuje vlastnými dopravnými prostriedkami, ktoré sa využívajú na prepravu pracovníkov na vysunuté pracoviská a prepravu materiálu.
Naše pracovné aktivity sú po celom území SR, čo si vyžaduje dobrú organizovanosť na mieste stavby a kvalitné vybavenie ochrannými a pracovnými prostriedkami.
Operatívnosť a reagovanie na požiadavky zákazníka riešime dobrým vybavením hardwaru a softwaru, školeniami pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

POLITIKA KVALITY

Najdôležitejším zameraním vrcholového manažmentu spoločnosti MIV STAV, s.r.o. je maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov, v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity spoločnosti.
Politika kvality je v súlade so všeobecným poslaním spoločnosti a preto sa vrcholový manažment spoločnosti rozhodol vytvoriť manažérsky systém riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001 : 2001, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001: 2008 a tak sa v oblasti vonkajších vzťahov zaväzuje:

 • trvale uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zvýšiť ich spokojnosť
 • trvale zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému riadenia

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa v oblasti vnútorných vzťahov zameriame na:

 • kontinuálne zlepšovanie kvality pri výrobe montáži a poskytovaní servisných a opravárenských služieb elektrických zariadení
 • vedenie pravidelnej a profesionálnej komunikácie so zákazníkom za účelom získania nových obchodných kontraktov a kvalifikovaného vybavovania reklamácií
  zabezpečenie pracovísk kvalitným náradím, strojmi a zariadeniami dostatočne technicky vyspelými na výkon kvalitných operácií
 • trvalé uspokojovanie potrieb a požiadaviek zamestnancov spoločnosti a ich odborný rozvoj, skvalitňovanie ich práce, účinnú a účelnú internú komunikáciu
 • vytvárať vhodné pracovné prostredie a pracovné podmienky

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa spoločnosť MIV STAV, s.r.o. rozhodla vyčleniť potrebné materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje a vynaložiť trvale úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.
K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania sa spoločnosti s rešpektovaním právnych požiadaviek a požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme na:

 • trvalú prevenciu znečisťovania životného prostredia vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
 • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho mažérstva
 • dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • neustály monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
  hospodárne narábanie s kovovými odpadmi
 • osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia

POLITIKA BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosiahnutie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami sa manažment spoločnosti zaväzuje na:

 • zabezpečenie trvale sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade potrebami firmy a legislatívnymi požiadavkami
 • zapájanie všetkých zamestnancov do realizácie politiky BOZP, vytvorenie podmienok pre aktívnu komunikáciu medzi jednotlivými úrovňami riadenia a osvetu za účelom proti úrazovej prevencie
 • identifikácia rizík, ohrození a nebezpečenstiev a prijímanie opatrení na ich zníženie a odstraňovanie

V Dubnici nad Váhom dňa: 31.12.2014

Konateľ spoločnosti